/ Hem / Projekt / Projekt vi stödjer / Business Region Borås

Business Region Borås

Projektägare: Borås Stad
Beviljades medel: 6 dec 2013
Beviljat stöd: 1 500 000 kr (varav 700 000 kr avsattes den 7 dec 2012)
Projektperiod: 1 jan - 31 dec 2014
Kontaktperson: Anders Glemfelt


Om Business Region Borås

Deltagande kommuner avser att i form av det långsiktiga partnerskapet Business Region Borås samarbeta för att främja den gemensamma visionen kring hållbar (ekonomisk, social och ekologisk) tillväxt, lokalt och regionalt inom det geografiska området Boråsregionen. Detta ska ske genom ett näringslivsfrämjande arbete avsett att öka attraktionskraften för människor, företag och kapital. Partnerskapet förutsätter ett ömsesidigt ansvarstagande. Partnerskapet avser att inom nedanstående områden ta sig an delar av de utmaningar som Boråsregionen i framtiden behöver fokusera samordnat på:

• Tillväxt – fler nya investeringar och flera företag i expansion
• Innovationer och entreprenörskap – underlätta för entreprenörskap och företagande
• Industrimark – förmedling av
• Marknadsföring och informationsinsatser
• Få större del av tillväxtmedel till gagn för tillväxt i regionens företag
• Tillväxt genom klusterbildningar – specifikt det textila klustret

 

Syfte

Syftet med Business Region Borås är att skapa bättre förutsättningar för nya och växande företag, skapa fler arbetstillfällen, tillskapande av klusterbildningar, medverka till fler besökare samt att Boråsregionen i framtiden ska vara en attraktiv och växande del av Göteborgsregionen.

http://www.businessregionboras.se/

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se