/ Hem / Verksamhet / Hållbar regional utveckling / Infrastruktur och Transport

Infrastruktur och transport

Kommunalförbundet agerar som plattform för medlemskommunerna. Det gäller bland annat i arbetet med regionala och nationella infrastrukturplaner och med frågor som rör kommunikationer inom området och med omvärlden.

 

Utöver det regionala samarbetet i planering pågår även bl.a. följande projekt och gemensamma insatser:

Ny stambana
Trafikverket planerar ny stambana i form av dubbelspårig järnväg för tåg mellan Göteborg-Stockholm och Malmö-Stockholm. I arbetet ingår också snabba regionaltåg mellan Göteborg och Borås och vidare österut mot Jönköping. Järnvägen skulle också förbättra kommunikationerna till Landvetter flygplats och knyter därmed Västsveriges två största städer närmare varandra.
 
Boråsregionen tillsammans med medlemskommunerna jobbar för att förverkliga centrala stationslägen i Bollebygd, Borås och Ulricehamn. En rapport har tagits fram Samhällsnyttor med regional spårbunden trafik i Sjuhärad.

Nationell och regional plan
Arbetet med att ta fram en ny nationell transportplan för perioden 2018-2029 inleddes år 2015. Då fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta fram inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering. Nästa steg i processen med att ta fram en ny nationell transportplan och länsplaner är att regeringen utifrån propositionen förväntas ge Trafikverket och länsplaneupprättarna (Västra Götalandsregionen) direktiv om att genomföra en så kallad åtgärdsplanering. Syftet med åtgärdsplaneringen är att ta fram ett förslag till nationell transportplan och länsplaner.
 
Boråsregionens roll är att tillvarata och sammanställa kommunernas önskemål om infrastrukturförbättringar gällande vägar, järnvägar, kollektivtrafik, gång- och cykelvägar i den regionala planen. Boråsregionen prioriterar och beslutar därefter utifrån nyttan för hela delregionen och tar beslutet till den regionala nivån för vidare process.
 
Kollektivtrafik
Boråsregionen arbetar på strategisk nivå med kollektivtrafikfrågor. Under 2016 genomfördes en revidering av Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland för perioden 2017-2020 med långsiktig utblick till 2035. Trafikförsörjningsprogrammet är ett övergripande styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. Boråsregionen har tillsammans med kommunerna, Västra Götalandsregionen och Västtrafik arbetat för att uppnå gemensamma mål och inriktningar för den kommande fyraårsperioden. Läs mer i  Trafikförsörjningsprogrammet

Europakorridoren
Vi är medlemmar i föreningen Europakorridoren, som består av regioner, kommuner och företag.
Europakorridoren är den region där ca 65% av Sveriges BNP skapas. Cirka 80% av alla svenskar som studerar på universitet eller högskolor gör det inom Europakorridoren. Inom 60 minuters restid från korridorens kärna bor ca 65% av Sveriges befolkning, 5,5 miljoner människor.
Europakorridoren baseras på utbyggnad av två banor: Europabanan, som följer E4:an och sträcker sig mellan Stockholm, Jönköping, Köpenhamn och Hamburg. Götalandsbanan, som följer ett öst-västligt stråk utmed riksväg 40, från Stockholm över Jönköping till Göteborg.Kontakta gärna
Karin Björklind, 0766-084112
Regionutvecklare


Joakim Svärdström , 0768-171782
Regionutvecklingschef

 

 


Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se