/ Hem / Projekt / Söka projektmedel

Utlysning av projektmedel 2018 är avslutad

Boråsregionen utlyser årligen tillväxtmedel för samverkansprojekt som bidrar till utveckling och tillväxt i Sjuhärad och som ligger i linje med Boråsregionens tillväxt- och utvecklingsstrategi 2014-2020. Sista ansökningsdag för tillväxtmedel 2018 var 2018-01-07. Beslut om tilldelning fattades av Direktionen vid sammanträdet 2018-02-23. Länk till protokollet här. Se paragraf 15 Beslut om tilldelning av tillväxtmedel.

Direktionen för Boråsregionen har beslutat att använda samma principer för tilldelning av tillväxtmedel för år 2018 som under år 2017. Utifrån ovan nämnda beslut genomförs nu en begränsad utlysning av tillväxtmedel för  2018. Beslutet innebär att de tillväxtprojekt som beviljats projektmedel för år 1 och 2 under 2017 kan söka för år 2 och 3. Beslutet innebär vidare att inte utlysa delregionala tillväxtmedel för nya tillväxt-, kultur- och miljöprojekt för år 2018.

Vem kan söka?
Aktörer inom offentlig verksamhet, näringsliv, akademi och/eller social ekonomi. Medel kan inte användas internt för utveckling av ett företag eller organisation. 

Inom vilka områden kan medel sökas?
Medel kan sökas för projekt inom områdena tillväxt, kultur och miljö och ska ligga i linje med en eller flera av de nio prioriterade målfrågorna i Boråsregionens tillväxt- och utvecklingsstrategi 2014-2020. Mer information om de prioriterade målfrågorna finns i Boråsregionens tillväxt- och utvecklingsstrategi 2014-2020 och strategin för utveckling och tillväxt för Västra Götaland (VG2020). 

För projekt inom målfrågan "Främja en aktiv och nyskapande kulturregion"  är Boråsregionens kulturplan 2016-2019 styrande och insatser som ligger i linje med den prioriteras. 

Medfinansiering
Sökt belopp från Boråsregionen inom målfråga  "Främja en aktiv och nyskapande kulturregion" ska medfinansieras med motsvarande belopp av en eller flera kommuner i Sjuhärad (kontantfinansiering och/eller offentlig direktfinansiering). Projektägare ansvarar för att söka kommunal medfinansiering. 

Urvalskriterier
För att beviljas medel ska projekt:

 • Ligga i linje med en eller flera prioriterade målfrågor för Sjuhärad
 • Ha ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv (den gemensamma nyttan för Sjuhärad ska vara vägledande)
 • Samverka med minst två kommuner och/eller kommunala bolag
 • Ha en tydlig finansiell långsiktighet redan vid ansökningstillfället
 • Använda medlen till i huvudsak projektledning och arbetsinsatser                (ej investeringskostnader)
 • Boråsregionen kan endast bevilja medel för ett år i taget.

Finansiärer
Boråsregionen disponerar årligen 17,5 miljoner kronor, varav 14 miljoner i tillväxtmedel, 2 miljoner i miljömedel, 1 miljon i kulturmedel samt 0,5 miljoner i förstudiemedel. Medlen kommer från Boråsregionens medlemskommuner (8 mkr) samt från Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd (7,5 mkr), miljönämnd (1 mkr) och kulturnämnd (1 mkr).

Hur går ansökan till?

 • För att ansöka om medel använder du vår blankett som finns att ladda ner i kolumnen till höger.
 • Samtliga uppgifter i ansökan ska fyllas för att beredas.
 • Inga bilagor ska bifogas.
 • Ansökan ska skrivas under och skickas i original med post till Boråsregionen, Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås.
 • Ansökan ska även skickas via e-post i word eller rtf-format (ej pdf) till info@borasregionen.se, märkt ”Ansökan 2018 + projektnamn”.

Beslut
Beslut om tilldelning av samtliga medel tas av Direktionen för Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund 2018-02-23.

Förstudier
Förstudiemedel kan sökas upp till 60 000 kr för preliminära studier i första skedet av ett projekt. Sista ansökningsdag för förstudiemedel är 2018-04-30 och 2018-09-30. För mer information se sidan Söka förstudiemedel.

Kontakt 
Anna Laang regionutvecklare
Telefon: 0732-00 11 73

Joakim Svärdström regionutvecklingschef
Telefon: 0768-17 17 82


Sidan uppdaterad 2018-03-08
 

Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgsvägen 1 A, Vån 2
506 30  BORÅS


E-post: info@borasregionen.se