Boråsregionen

Aktuellt

Utbildning och kompetens

För att fortsätta stå starka som region är det viktigt att både utbilda och locka ny kompetens till området. Förvaltningscheferna som ansvarar för utbildningsverksamheten i respektive kommun samlas kontinuerligt för att diskutera regionöverskridande utvecklingsinsatser.

Arbetet riktar sig mot både vuxna och barn och sker både för de obligatoriska och de frivilliga skolformerna. För barn och unga är det viktigt att skolverksamheten fokuserar på att ge alla barn/unga de bästa förutsättningar för att utvecklas på sina egna villkor, bland annat genom att möjliggöra god studiero och erbjuda stöd. Det innebär ett ständigt utvecklingsarbete i varje skolenhet, för att uppnå de krav som ställs på exempelvis den pedagogiska kvaliteten, elevhälsoarbetet samt studie- och yrkesvägledningen.

Kompetensplattformsarbete i Boråsregionen
I Boråsregionen finns en tvärprofessionell grupp med uppdraget att utveckla den täta samverkan mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare som krävs för att se till att kommuninvånarna har tillgång till utbildning och därmed kan få den kompetens som krävs för sysselsättning. Kompetens-Forumgruppen arbetar idag aktivt med att exempelvis bevaka arbetsmarknadsläget, se till att unga får stöd för att inte avsluta sina studier i förtid, argumentera för fler YH-utbildningar och för att studie- och vägledningsverksamheten ska bli ett gemensamt ansvar för både arbetsgivare och utbildningsverksamheten. Om Boråsregionen ska ha en gynnsam tillväxt är dessa samverkansinsatser av central betydelse. Läs mer om arbetet på Kompetensplattform Boråsregionen.

Sedan 2010 har Sveriges regioner ett särskilt ansvar för att skapa hållbara samverkansstrukturer för de regionala utbildnings- och arbetsmarknadsinsatserna – se VGR:s film och läs om regeringsuppdragetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gymnasie- och vuxenutbildningar i Boråsregionen
I Boråsregionens medlemskommuner bor idag närmare 28 000 unga/vuxna mellan 15 och 30 år. För att ge dem bra förutsättningar för att kunna studera och jobba i vår region får gymnasieungdomarna möjlighet att välja skola i vilken kommun de vill enligt samverkansavtal mellan kommunerna i Boråsregionen. En kvalitetsgrupp, bestående av rektorer från varje gymnasieskola, diskuterar utvecklingsarbete och stöttar varandra för en god kvalitet på undervisningen så att stödet till eleverna ger dem en bra start in på arbetsmarknaden.

De kommunala vuxenutbildningsverksamheterna har gått samman i BRVuxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och ser till att det ständigt finns ett brett utbildningsutbud som motsvarar det arbetsgivarna söker. Tillsammans erbjuder kommunerna kurser och utbildningar på alla nivåer, exempelvis Svenska för invandrare (Sfi) i kombination med en yrkesutbildning som ger jobb direkt efter avslutade studier.

Vill du veta mer om exempelvis Kompetensmäklare, Yrkesvux-/eller Yrkeshögskoleutbildningar kan du besöka hemsidan för BRVuxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller Borås Yrkeshögskola.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vård- och omsorgscollege
Vård- och omsorgscollege är en samverkansform mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare som syftar till att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Genom tät samverkan mellan parterna ska de studerande garanteras en utbildning som ger den kompetens som arbetsgivarna söker. Redan anställd personal ska erbjudas kompetensutveckling för att kunna möta de krav som exempelvis digitaliseringen medför.

Boråsregionen är sedan 2016 regionalt certifieratlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (godkänt med kvalitetsstämpel) som Vård- och omsorgscollege (VO-College). Parterna i Mark, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo certifierades 2018 som ett lokalt VO-College och fokuserar just nu på målen att utbilda fler handledare, att erbjuda fler att validera sina kunskaper, att införa ett praktiksamordningssystem samt att utbilda personal och studerande till ambassadörer för vård- och omsorgsyrken

Även Bollebygd och Borås certifierades som ett lokalt VO-Collegelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster under våren 2019.

En skola för alla och Vägledning för livet
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund driver just nu två ESF-finansierade projekt inom kompetens- och utbildningsområdet tillsammans med kommunalförbunden i Fyrbodal och Skaraborg. Projektägare är Skaraborgs kommunalförbund.

Projektet En skola för alla syftar till att minska skolavhoppen och främja fullföljda studier. Fokus i projektet är ungdomar i åldrarna 15-19 år, ungdomar som befinner sig i riskzonen för att avbryta sina studier i förtid eller som redan har hoppat av skolan. Totalt kommer 400 ungdomar att skrivas in i projektet för att få riktade insatser. Utöver det direkta arbetet med ungdomarna kommer projektet också att verka för att skapa bestående strukturer för att främja fullföljda studier. Målet är att långsiktigt minska ungdomsarbetslösheten och öka antalet ungdomar som kommer ut på arbetsmarknaden. Fler ungdomar ska återgå till studier, fullgöra sina studier eller få någon form av yrkesträning som kan leda till arbete. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ska även särskilt fokusera arbetet på att motverka ungas psykiska ohälsa.

Projektet Vägledning för livet syftar till att utveckla studie- och yrkesvägledningen. Projektets huvudmål är att studie- och yrkesvägledning i Boråsregionen ska vara ett högt prioriterat område där individer matchas för utbildningar som leder till utveckling och arbete på den regionala arbetsmarknaden. Genom upprättande av nätverk för alla studie- och yrkesvägledare i Boråsregionen, med riktade kompetensutvecklingsinsatser, metodutveckling och internationella utbyten ska projektet stärka studie- och yrkesvägledningen.

För mer information om projekten se Projekt vi driver