Boråsregionen

Aktuellt

Redovisning och rekvirering

Lägesrapport och delrekvirering
Minst en gång i halvåret ska du som driver ett projekt ansöka om utbetalning av medel. Ansökan ska lämnas in minst två månader efter aktuell rekvisitionsperiod. Vid varje ansökan ska du också skicka med en lägesrapport som beskriver vad som har genomförts inom ramen för projektet. Utbetalning kan även ske kvartalsvis.

Blankett för rekvisition, läges- och slutrapport finns nedan. I samtliga blanketter står det angivet vilka frågor som ska besvaras. Budget ska alltid fyllas i och bokföringsunderlag bifogas.

Informera alltid vid avvikelser, då projekt som inte följer beviljad ansökan kan bli återbetalningsskyldiga. Projektet/förstudien ska särredovisas separat i huvudmannens bokföring. Medel betalas ut mot tagna kostnader.

Slutrapport och slutrekvirering
I samband med ansökan om slututbetalning av medel ska en slutrapport skickas in. Slutrapporten och ansökan om utbetalning ska finnas hos oss senast två månader efter projektets slut. Blanketten är densamma som vid lägesrapportering och samtliga frågor ska besvaras, budget fyllas i och bokföringsunderlag bifogas.

Skickas till
Rekvisition och läges-/slutrapport skickas per post samt epost till:
Brev: Dokument skickas till Boråsregionen, Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås
E-post: Dokument skickas i word- eller rtf-format till info@borasregionen.se märkt ”Rekvisition + projektnamn” i rubrikhuvudet.

För mer information vänligen läs anvisningar för utbetalning av tillväxtmedel nedan.