Boråsregionen

Aktuellt

Utbildningar och konferenser

Boråsregionen arrangerar kompetensutveckling som vänder sig till medarbetare och förtroendevalda i våra medlemskommuner.

 

200122-200123 samt 200421

Administratörsutbildning BPSD-registretPDF
BPSD-registrets syfte är att genom multiprofessionella åtgärder, minska beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) för personen med demenssjukdom. Målet är att minska lidandet och öka livskvaliteten för personen med demenssjukdom. BPSDregistret bidrar även till forskning och till att kvalitetssäkra vården. Administratörens uppgift efter denna tvådagarsutbildning är att introducera, implementera och samordna arbetet med BPSD på sin egen enhet.

Sista anmälningsdag 20 december 2019

200303-200331

Föreläsningsserie inom tema SmärtaPDF
Tre föreläsningar på temat smärta med Ulrika Thorsson som är van föredragshållare med bakgrund i sjukvården med över 20 års klinisk erfarenhet från arbete med människor och djupt insatt i hur smärta påverkar deras liv. Numera ägare och grundare av Smärtkonsult i Väst, Borås, med fokus på smärta och stress. Jobbar idag som konsult och är kliniskt verksam både på sin mottagning och anlitad hos andra. Är ofta anlitad föreläsare och kurshållare.

Anmälan till respektive tillfälle sker via länk i ovanstående pdf.

200303

  • Smärta hos äldre – Varför är det komplext och vad bör man tänka på?
    Äldre blir ofta både underdiagnostiserade och ibland underbehandlade vad gäller smärta. Samtidigt är läkemedelsöverförbrukning ett ganska vanligt fenomen och ofta förknippat med biverkningar hos den åldrade patienten. Det resulterar i att smärtbehandlingen hos äldre ofta blir en balansgång mellan effekt och nytta. Dessutom är många utav våra äldre multisjuka. Men en underbehandlad smärta ger ju inte bara kvarstående smärtproblem utan skapar även ohälsa i form av sömnsvårigheter, depression, rörelsebegränsning vilket på sikt leder till sämre kroppsfunktion. Föreläsaren har lång klinisk erfarenhet från b.la Specialistsmärtmottagning och delar med sig av tips och erfarenheter kopplat till patientfall.

200317 - INSTÄLLD

  • Cancerrelaterad smärta/palliativ vård
    Möjligheten att behandla svår cancerrelaterad smärta har ökat väsentligt under de senaste 30 åren och även svårigheter då det ofta är en blandning av flera smärttyper hos den cancersjuke, mer komplext blir det om den cancersjuke dessutom har en demenssjukdom eller är multisjuk. Palliativa vården belyses även då inte cancer är orsaken. Omvårdnadensbetydelse belyses särskilt samt vikten av stöd till anhöriga.

200331

  • Komplementära behandlingsmetoder och Fysisk aktivitet.
    Idag vet vi att 20% av befolkningen i Sverige lider av långvarig smärta (smärta i mer än 6 månader)och varannan av dessa upplever att de har dålig effekt av den farmakologiska behandlingen/smärtlindringen eller upplever så mycket biverkningar att de väljer att avsluta behandlingen. Vad finns det då för alternativ som har god vetenskaplig evidens? De komplementära behandlingsformerna och omvårdnadens betydelse kommer tas upp men även betydelsen av den fysiska aktiviteten och vad den senaste forskningen visar inom dessa områden. Svårigheterna kanske istället blir hur vi motiverar och förklarar nyttan av träningen till patienter/klienter/äldre. Även här få man med sig praktiska tips.